Organizers

In Cooperation with

Organizing Committee

 • Masahide Sasaki (NICT) Chair
 • Kae Nemoto (NII) Co-chair
 • Akio Tajima (NEC)
 • Tomomi Kasuya (Mitsubishi Electric)
 • Shinichi Kawamura (Toshiba)
 • Kiyoshi Tamaki (NTT)
 • Takuya Hirano (Gakushuin Univ.)
 • Takao Ochi (NEC)
 • Mikio Fujiwara (NICT)
 • Masahiro Takeoka (NICT)
 • Kentaro Wakui (NICT)
 • Kazuhiro Hayasaka (NICT)
 • Masahiko Matsuo (NICT)
 • Rie Yamagata (NICT)
PAGE TOP